BASES DEL CONCURS Cartes al futur

1. OBJECTE. El concurs de “Cartes al futur”, organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (en endavant, “UPC”), té l'objectiu d’impulsar la participació de l’alumnat de 3r. i 4rt. d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) major de 14 anys en l’exercici d’escriure una carta al “jo” del futur per fomentar les vocacions STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). El concurs es difondrà mitjançant els canals de comunicació de la UPC entre els mesos d’abril i maig de 2021.

 

2. TERMINI. El concurs s’iniciarà el 22 d’abril de 2021 i finalitzarà el 31 de maig de 2021. Les dates fixades per a tot el procés són les següents:

-  22 d’abril de 2021. S’obre el termini d’inscripció i presentació de la carta digital a través del formulari.

-  24 de maig de 2021. Finalitza el termini d'inscripció.

-  Entre el 25 i 28 de maig de 2021. Es reuneix el jurat per decidir els guanyadors.

-  31 de maig de 2021. Es comuniquen públicament els guanyadors.

 

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. El participant haurà d’entrar a l’enllaç al bàner de l’aparat Multimèdia del web del 50è aniversari de la Universitat Politècnica de Catalunya - https://50.upc.edu/ca/multimedia/cartesfuturupc -, emplenar les dades de participació (nom, cognoms, correu, centre educatiu i curs) i escriure la seva carta digital, en català o castellà i amb un màxim de 250 paraules.

La UPC es reserva el dret de fer difusió i de publicar la carta digital, el nom i cognoms dels guanyadors/es a les xarxes socials de la UPC, així com el centre educatiu el qual pertanyen.

Només s'admet una carta digital per participant.

 

4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Pot participar en el concurs qualsevol alumne de 3r i 4rt de l’ESO major de 14 anys de centres educatius d’arreu de Catalunya, ja siguin d’ensenyament públic, concertat o privat.

La carta digital no pot infringir cap dret de propietat intel·lectual ni cap altre dret de tercers. Els participants en el concurs seran els únics responsables de les accions, declaracions o opinions abocades, no fent-se responsable UPC, de cap 'elles.

Tots els participants hauran de declarar expressament que coneixen i accepten les bases reguladores del concurs.

 

5. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES. La selecció de les propostes guanyadores es farà entre el 25 i 28 de maig de 2021 i el 31 de maig de 2021 es comunicaran els guanyadors mitjançant les xarxes socials de la UPC. Un jurat integrat per persones vinculades a la institució s'encarregarà de seleccionar les millors cinquanta cartes digitals. Entre les persones que hagin participat en el concurs amb la carta digital, el jurat seleccionarà els 50 premiats en funció dels criteris a valorar (adequació al contingut, originalitat del text i estil de l’autor/a).

 

 6. PREMIS. Les cartes digitals dels guanyadors/es s’inclouran en una càpsula digital. A més podran ser exposades al Campus Nord a prop de l'edifici del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación que allotjarà el futur supercomputador MareNostrum.

 

7. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el correu electrònic facilitat al formulari d’inscripció.

La llista de guanyadors es publicarà al web de la UPC i a les xarxes socials de la UPC a partir del 31 de maig de 2021.

 

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL. La participació en aquest concurs implica que els guanyadors, sense perjudici dels drets morals que els hi corresponguin, cedeixen a la UPC amb caràcter exclusiu els drets patrimonials d’explotació (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol mitjà o format -inclòs Internet i xarxes socials-) de les cartes digitals, sense contraprestació econòmica, durant el termini màxim de duració establert per la Llei de propietat intel·lectual vigent, sense límit territorial, i amb possibilitat de cessió a tercers, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries.

 

9. Protecció de dades personals. Les dades personals que constin a la sol·licitud de participació seran tractades per la Universitat Politècnica de Catalunya i incorporades a l'activitat de tractament «F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars organitzats per la Universitat», la finalitat és la gestió i resolució de la convocatòria del concurs “Cartes al futur”. Finalitat basada en l'interès públic de la convocatòria i en la seva sol·licitud de participació en ella.

Les dades relatives als guanyadors dels premis es publicaran al web de la UPC i en xarxes socials.

Les dades seran conservades durant la tramitació del procediment de concessió del premi i de les reclamacions que es puguin formular, sent d'aplicació la normativa d'arxius i patrimoni documental.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, davant el Delegat de Protecció de Dades de la UPC. Més informació https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets.

 

10. Exempció de responsabilitats. La UPC es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases, i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada apreciada lliurament per la UPC. Les modificacions de les bases serien efectives a partir de l’endemà de la data de publicació. La UPC quedarà exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l’organització, el concurs s’hagués d’anul·lar o suspendre. L’organització no es responsabilitzarà dels errors a Internet o del mal funcionament de la pàgina web. L’organització es reservarà el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que hi incorpori comentaris ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, o que puguin ferir sensibilitats. La UPC no es fa responsable per reclamacions de drets de cap tipus, inclosos drets d'imatge ni de propietat intel·lectual i industrial.